Život není dokazování zdatnosti, nýbrž pokorná cesta k Tomu, který nás má rád

Papež František o slavnosti Zjevení Páně, Vatikánská bazilika,6.1.2021

Česká sekce RV

Z dnešní bohoslužby slova si vezmeme tři výrazy, které nám mohou pomoci lépe pochopit, co znamená být ctiteli Pána. Jsou to výrazy: „pozvednout oči“, „vydat se na cestu“ a „spatřit“. Tyto tři pojmy nám pomohou pochopit, co znamená být ctiteli Pána.

První výraz - pozvedni oči - nám podává prorok Izaiáš. Jeruzalémské obci, jež se právě vrátila z vyhnanství, zdeptaná a sklíčená spoustou protivenství, adresuje prorok tuto důraznou pobídku: »Pozdvihni oči          a rozhlédni se« (Iz 60,4). Je to výzva odložit malátnost a bědování, vymanit se z nesnází stísňující perspektivy, zbavit se diktatury vlastního ega, které má neustálou tendenci stahovat se do sebe a svých obav. Ke klanění se Pánu je především třeba „pozdvihnout oči“, tedy nenechat se uvěznit vnitřními vidinami, které dusí naději, a nečinit z problémů a těžkostí těžiště svého života. To neznamená negovat realitu, fingovat či namlouvat si, že všechno půjde dobře. Nikoli. Naopak, je třeba podívat    se na problémy a úzkosti nově, s vědomím, že Pán naše těžkosti zná, pozorně naslouchá našemu volání a není lhostejný k našim slzám.

Pozvedneme-li oči k Bohu, nezmizí životní těžkosti, avšak pocítíme,        že nám Pán uděluje sílu jim čelit. „Pozvednutí očí“ je tedy první krok, který uschopňuje ke klanění. Jde o klanění učedníka, který objevil v Bohu novou, jinou radost. Ta světská se zakládá na majetku, na úspěchu či podobných věcech, jejichž středem je ustavičn naše „já“. Avšak radost Kristova učedníka nachází svůj základ ve věrnosti Boha, jehož sliby nikdy nevyjdou naprázdno, navzdory krizím, v nichž se můžeme ocitnout. Dětinná vděčnost a radost tedy budí touhu klanět se Pánu, jenž je věrný  a nikdy nás nenechá samotné.

Druhý výraz, který nám může pomáhat, je vydat se na cestu. Pozvednout oči a za druhé, vydat se na cestu. Nežli se murdci mohli klanět Dítěti, narozenému v Betlémě, museli se potýkat s dlouhou cestou. Matouš píše: »Do Jeruzaléma přišli mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“« (Mt 2,1-2). Putování v sobě vždycky zahrnuje proměnu, změnu. Po cestě jsme jiní než před ní. Vždycky je něco nového v tom, kdo vykonal cestu: rozšířily se jeho znalosti, uviděl nové lidi a nové věci, dostalo se mu pevnější vůle, když čelil nesnázím a nebezpečím během cesty. Nelze se klanět Pánu, aniž by se před tím dosáhlo vnitřní zralosti, které se nám dostává, vydáme-li se na cestu.

Ctiteli Pána se lze stát postupnou cestou. Zkušenost nás například učí,     že člověk v padesáti letech prožívá adoraci jinak, než když mu bylo třicet. Kdo se nechá utvářet milostí, obvykle se v průběhu času lepší. Tělo sice chátrá – říká sv. Pavel – zatímco duše se den ze dne zmlazuje (srov. 2 Kor 4,16) a stále dokonaleji se disponuje ke klanění se Pánu. Z tohoto hlediska se mohou pády, krize a pochybení stát poučnými zkušenostmi     a nezřídka vedou k poznání, že jedině Pán je hoden klanění, neboť pouze On uspokojuje touhu po životě a věčnosti, spočívající  v nitru každého člověka. Zkoušky a námahy, prožité ve víře, v průběhu času přispívají k očistě srdce, které se stává více pokorným a tudíž ochotným otevřít se Bohu. Také hříchy, vědomí vlastní hříšnosti a špatnosti. Pokud ses něčeho dopustil, ale přistoupíš k tomu s vírou, pokáním, dokonalou lítostí, pomůže ti to v růstu. Všechno, jak říká svatý Pavel, více či méně pomáhá v duchovním růstu, vede k setkání s Ježíšem, včetně hříchů. A svatý Tomáš dodává: „etiam mortali“, tedy včetně nejhorších hříchů. Jestliže    je pojímáš v kajícnosti, pomohou ti v cestě vedoucí k Pánu a Jeho lepší adoraci.

A přicházíme ke třetímu výrazu: spatřit. Pozvednout oči, vydat se na cestu, spatřit. Evangelista píše: »Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu« (Mt 2,10-11). Adorace byla úkonem pocty, vyhrazené panovníkům, vysokým hodnostářům. Mudrci vskutku adorovali Toho, o kterém věděli, že je židovským králem (srov. Mt 2,2). Co však uzřeli ve skutečnosti? Spatřili chudé dítě s jeho matkou. A přece tito mudrci, kteří přišli z dalekých zemí, uměli spatřit přesažnost oné tak obyčejné, ba nuzné podívané a uznat v onom Dítěti přítomnost panovníka. Byli s to „vidět“ za zdání. Padli před Dítětem,       jež se narodilo v Betlémě, a dali výraz adoraci, jež byla především niterná; otevření pokladnic, ve kterých přinesli dary, bylo znamením daru jejich srdce.

Pro úkon klanění se Pánu je nezbytné „vidět“ za závoj viditelnosti, která nezřídka zavádí. Herodes a prominenti z Jeruzaléma reprezentují tuto světskost, která vždycky otročí zevnějšku – hledí, ale nedokážou vidět, neříkám, že vidí, ale nevěří, to by bylo příliš, spíše neumí vidět, protože tato jejich schopnost otročí zevnějšku, usiluje o atraktivnost a přikládá hodnotu pouze senzacím, poutajícím pozornost. U mudrců však vidíme jiný postojobjektivně vnímá realitu věcí a nakonec dochází k porozumění, že se Bůh vyhýbá každé okázalosti. Pán je v prostotě. Pán je jako ono prosté dítě, zdráhá se jakéhokoli vystavování na odiv, plynoucího           ze světskosti. Tento způsob „vidění“ přesahuje to, co je viditelné,             a způsobuje, že se Pánu často klaníme ve skrytu, v prostých situacích      a v obyčejných lidech na okraji. Jde tedy o vidění, které se nedá oslnit strojeným leskem chlubivosti a hledá za všech okolností to, co nepomíjí. Proto, jak píše apoštol Pavel, »nám neleží na srdci věci viditelné,            ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně« (2 Kor 4,18).

Kéž z nás Pán Ježíš učiní svoje pravé ctitele, schopné vyjevovat životem Jeho plán lásky, do něhož zahrnuje celé lidstvo.